Fler fall och frakturer bland äldre kan förebyggas

Öppna jämförelser 2014 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län

Lår- och höftfrakturer är nästan tre gånger så vanliga bland äldre i vissa delar av landet jämfört med andra delar. Skillnaderna är också stora när det gäller bland annat personalkontinuiteten i hemtjänsten, väntetiden till äldreboende och användningen av olämpliga läkemedel. Det visar öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre 2014 - en rapport som är publicerad på Socialstyrelsens webbplats. 

Läs mer här!

Vi på FoU Seniorium önskar alla God Jul och Gott Nytt År!

 Image courtesy of holohololand at FreeDigitalPhotos.net

Musik som omvårdnad på demensboende - FoU Rapport 2014

Rapporten ges ut som en av FoU Senioriums rapporter och kommer att spridas inom hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting samt till nordöstra Stockholms sex kommuner. Projektet har finansierats av Kulturrådet inom ramen för satsningen Kultur för äldre.

Projektet har pågått under perioden 2012 till 2014. Under projekttiden startades ett nätverk för medarbetare från olika äldreboenden där de kunde dela med sig av sina erfarenheter av musikanvändning i omvårdnad av personer med demenssjukdom. I samband med nätverksträffarna hölls även seminarier med syfte att sprida kunskap om musikanvändning i demensvården.

Rapporten är upplagd som en antologi, där olika perspektiv ger skilda infallsvinklar på projektet och dess resultat. Under projektet har processen med att utveckla modellen skett parallellt med att utvärderingen gjorts.

Musikterapeuten, fil. mag. Katarina Lindblad har dokumenterat hela processen. Docent Eva Götell har studerat omvårdnaden samt hur verbal- och känslomässig kommunikation mellan personer med demens och deras vårdare påverkas av musikgruppstunder ledda av omvårdnadspersonal. Ann-Sofie Paulander, musikterapeut fil.dr. har utforskat om musik och sång i grupp väcker engagemang hos personer som har diagnosticerats med varierande former av demens.

För att öka kvaliteten och för att resonera om hur de framtagna kunskaperna lever vidare och utvecklas har manuskriptet granskats av medarbetare på FoU.

Vår förhoppning är att denna rapport kan utgöra en del av det underlag som behövs för att finna nya gemensamma angreppssätt för att förbättra vård och omsorg för personer med demens eller kognitiv svikt samt att musikaliska aktiviteter kan vara ett dagligt inslag på våra äldreboenden.

Läs hela rapporten här!

Ulbildningsmaterial finns här!

Michaela Prochazka, PhD

Katarina von Greiff, PhD

projektsamordnare, FoU Seniorium

tf chef, FoU Seniorium

Kontaktperson är Katarina Lindblad, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller Michaela Prochazka, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

De mest sjuka äldre

Ny utbildning på högskolenivå med börja i februari

Här är 7,5-poängskursen för dig som vill fördjupa dina kunskaper i att identifiera och behandla äldre med komplexa behov. Att utveckla din egen yrkesroll och öka kunskapen om tvärprofessionellt arbete utanför sjukhuset är annat viktigt.

Den här tvärprofessionella kursen vänder sig till dig som är legitimerad läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut och är verksam i öppenvård utanför sjukhus.

Sista ansökningsdag 14 december

Läs mer→

Anmälan till kursen sker på http://ki.se/utbildning/kursutbud-inom-uppdragsutbildning

Skärpta krav på bemanning på alla äldreboenden

Nästa år ska alla äldreboenden vara bemannade efter de äldres individuella behov och ha personal dygnet runt. Det ska också vara tydligt för de äldre vilken omsorg de ska få. Det föreslår Socialstyrelsen i nya föreskrifter som skickades på remiss den 11 november.

Läs mer här→

Fler artiklar...

Huvudmän