Första boken om demens för hemtjänsten

Svenskt Demenscentrum ger ut boken ” Om demenssjukdomar för hemtjänsten”. Boken vill främst förmedla användbar kunskap och konkreta råd.

Boken fokuserar en hel del på bemötande och försöker besvara frågor som:

Hur kan personcentrerad omsorg se ut i praktiken?

Hur skapar man en god relation till anhöriga?

Vad gör man när en person med uppenbara hjälpbehov avvisar hjälp?

Läs mer→

Våga se, våga fråga, våga agera

 - utbildning om våld mot äldre i nära relationer

 

Stiftelsen Äldrecentrum anordnar en kurs om våld mot äldre i nära relationer.

Målgruppen är personal som i sitt arbete möter äldre.

Datum för kursen: den 20 november, kl. 8:30 – 16:00 ochden 11 december, kl. 8:30 – 12:30.

Socialtjänstens skyldighet att ge stöd till våldsutsatta personer har skärpts i och med att Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd trädde i kraft i juni 2014. Målet är att kommunerna ska skapa förutsättningar för olika yrkesgrupper att samarbeta på nya sätt.

Mer information hittar du här!

Lagändring för personer med nedsatt besluts­förmåga

I juni 2014 antog riksdagen regeringens proposition en ny patientlag. Syftet med den nya lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Den nya lagen innebär en övergripande förändring från ett systemperspektiv till ett patientperspektiv.

Från och med 1 oktober ändras patientdatalagen så att det blir möjligt för personer med nedsatt beslutsförmåga att delta i kvalitetsregister.

Läs mer här!

Bättre informationshantering för patienter med nedsatt beslutsförmåga (SoU20)

Ändringar genomförs i patientdatalagen som omfattar personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet är att förbättra vården, omhändertagandet och livskvaliteten för dessa personer.

Beslutet innebär följande:

  • När en patient är i behov av vård ska vårdgivaren kunna ta del av annan vårddokumentation i system för sammanhållen journalföring, även om patientens oförmåga att lämna samtycke inte endast är tillfällig. Patientens inställning måste dock ha klarlagts så långt som möjligt och det får inte finnas anledning att anta att han eller hon skulle ha motsatt sig uppgiftsbehandlingen.
  • Det blir också tillåtet att behandla personuppgifterna i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister om patientens inställning till behandlingen har klarlagts i möjligaste mån. Det får heller inte finnas anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig denna.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Det börjar att gälla den 1 oktober 2014.

Lada ner Betänkande 2013/14:SoU20 här!

Mer information finns här!

Vi önskar en riktig glad och solig sommar !

 

Sol eller regn?

 

Hur vädret än blir så vill vi att ni får en härlig sommar.

 

Katarina von Greiff

Michaela Prochazka

Lena Vestlin

Katarina Lindblad

 

Fler artiklar...

Huvudmän